REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LEASINGUJESZ.PL

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ROLA LEASINGUJESZ.PL
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LEASINGUJESZ.PL
 4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W LEASINGUJESZ.PL
 5. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE LEASINGUJESZ.PL
 7. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. PRAWA AUTORSKIE DO LEASINGUJESZ.PL
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://leasingujesz.pl (dalej jako: „Leasingujesz.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Leasingujesz.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług,
Zespół Leasingujesz.pl


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Karol Kolasa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAROL KOLASA KARLEX wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nasypowa 5/5, 81-177 Gdynia, NIP: 5551924814, REGON: 220741654, adres poczty elektronicznej: kontakt@leasingujesz.pl oraz numer telefonu: +48 730 211 811 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, w tym konsumentów oraz przedsiębiorców, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeżeli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
  3. Określeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
   1. CZAT – Usługa Elektroniczna, internetowy komunikator umożliwiający korzystającym z niego Usługobiorcom wysłanie zapytania do Usługodawcy oraz prowadzenie rozmowy z konsultantami Leasingujesz.pl w czasie rzeczywistym.
   2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny na stronach Leasingujesz.pl umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu, przesłanie zapytania lub pozostawienie prośby o nawiązanie kontaktu z Usługodawcą, w zależności od przeznaczenia i nazwy danego formularza.
   3. INFORMACJE HANDLOWE – każda forma informacji znajdującej się na stronach Leasingujesz.pl, niezależnie od jej nazwy, mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, produktów i usług finansowych oraz działalności gospodarczej Podmiotów Finansowych. Informacje Handlowe dostępne w Leasingujesz.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
   4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
   5. PODMIOT FINANSOWY – podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą, zajmujący się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej np. usług leasingu, wynajmem pojazdów, udzielaniem kredytów lub ubezpieczeń, którego produkty i usługi finansowe są przedmiotem Informacji Handlowych dostępnych na stronach Leasingujesz.pl.
   6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach i usługach Podmiotów Finansowych, w tym nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
   7. PORÓWNYWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich odwiedzających Leasingujesz.pl porównywarka znajdująca się na stronach Serwisu Internetowego, umożliwiająca porównywanie parametrów, opisów oraz innych informacji o produktach i usługach Podmiotów Finansowych.
   8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
   9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LEASINGUJESZ.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://leasingujesz.pl.
   10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
   11. USŁUGOBIORCA – (1) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych.
   12. USŁUGODAWCA – Karol Kolasa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAROL KOLASA KARLEX wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nasypowa 5/5, 81-177 Gdynia, NIP: 5551924814, REGON: 220741654, adres poczty elektronicznej: kontakt@leasingujesz.pl oraz numer telefonu: +48 730 211 811.
   13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).
 2. ROLA LEASINGUJESZ.PL
  1. Celem Leasingujesz.pl jest udostępnienie w jednym miejscu podsumowania oraz porównania informacji na temat produktów i usług finansowych, takich jak leasingi, kredyty oraz ubezpieczenia, oferowanych przez podmioty trzecie współpracujące z Usługodawcą.
  2. Usługodawca dokłada należytych starań, aby prezentowane w Serwisie treści i informacje były rzetelne oraz aktualne. Informacje Handlowe występujące na stronach Serwisu Internetowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że za pośrednictwem Leasingujesz.pl nie jest możliwe zawarcie jakichkolwiek umów w zakresie produktów i usług prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego. Zawarcie umowy z Podmiotem Finansowym może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Usługodawcy, po uzgodnieniu szczegółowych warunków takiej umowy, co następuje już poza Serwisem Internetowym.
  3. Usługodawca Leasingujesz.pl nie jest stroną umów o świadczenie usług zawieranych między Usługobiorcami a Podmiotami Finansowymi. W razie zainteresowania zawarciem umowy z Podmiotem Finansowym, Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika, który działając w imieniu lub na rzecz Podmiotu Finansowego może sfinalizować transakcję bądź też skojarzyć Usługobiorcę z Podmiotem Finansowym, doprowadzając do zawarcia określonej umowy leasingowej przez zainteresowane strony.
 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z LEASINGUJESZ.PL
  1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Leasingujesz.pl: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (korzystanie z Usług Elektronicznych oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W LEASINGUJESZ.PL
  1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
  2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
  3. Serwis Internetowy umożliwia Usługobiorcom korzystanie w szczególności z następujących funkcjonalności:
   1. Komunikacja z Usługodawcą z wykorzystaniem Czatu;
   2. Przesyłanie wiadomości, zapytań oraz próśb o kontakt za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych;
   3. Przeglądanie Informacji Handlowych na temat produktów i usług Podmiotów Finansowych, w tym również przy wykorzystaniu Porównywarki;
   4. Przeglądanie artykułów opublikowanych przez Usługodawcę na blogu;
   5. Zapisanie się do Newslettera.
  4. Czat – korzystanie z Czatu jest możliwe po wywołaniu okienka Czatu odpowiednim przyciskiem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Usługobiorca może następnie wpisać treść wiadomości i wysłać ją do Usługodawcy po kliknięciu pola akcji. Jeżeli na Czacie pojawia się informacja o dostępności konsultanta Leasingujesz.pl, Usługobiorca powinien mieć możliwość prowadzenia rozmowy w czasie rzeczywistym z konsultantem. Usługodawca nie gwarantuje dostępności konsultanta w czasie, w którym Usługobiorca korzysta z Usługi Elektronicznej Czat.
  5. Usługa Elektroniczna Czat świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą zaprzestania korespondowania przez Usługodawcę za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia okienka Czatu lub opuszczenia strony Serwisu Internetowego.
  6. Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego jest możliwe po przejściu do strony Serwisu Internetowego, w której znajduje się jeden z dostępnych Formularzy Kontaktowych. Korzystanie z Formularza Kontaktowego następuje po wykonaniu dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu go danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) zatwierdzenie wpisanej treści poprzez kliknięcie pola „Wyślij wiadomość” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). W każdym Formularzu Kontaktowym należy podać co najmniej dane kontaktowe Usługobiorcy umożliwiające Usługodawcy przesłanie odpowiedzi.
  7. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania zapytania lub wiadomości za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niej przez Usługobiorcę.
  8. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie wypełniania Formularza Kontaktowego – z chwilą wysłania zapytania lub wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego adres e-mail Usługobiorcy zostaje zapisany w bazie mailingowej Newslettera.
  9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leasingujesz.pl.
  10. Porównywarka – korzystanie z Porównywarki jest możliwe po kliknięciu pola „Porównaj oferty” widocznego na stronach Serwisu Internetowego. Korzystanie z Porównywarki następuje po wykonaniu trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu ankiety badającej potrzeby i oczekiwania Usługobiorcy, (2) podaniu swoich danych kontaktowych oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). Celem ankiety będącej częścią Porównywarki jest pozyskanie informacji o przedmiocie zainteresowania Usługobiorcy, tak aby na tej podstawie przedstawić mu jak najlepsze zestawienie wyników ofert Podmiotów Finansowych.
  11. Informacje Handlowe prezentowane Usługobiorcy po skorzystaniu z Porównywarki mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Skorzystanie z Porównywarki nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami po stronie Usługobiorcy, Usługodawcy ani Podmiotu Finansowego.
  12. Usługa Elektroniczna Porównywarka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą skorzystania z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niej przez Usługobiorcę.
  13. Jakiekolwiek treści, informacje i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe, usługi i produkty. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia treści, które nie spełniają powyższych warunków.
 5. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
  1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą są Formularze Kontaktowe oraz Czat dostępne na stronie Serwisu Internetowego, a także telefon (+48 730 211 811) i poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@leasingujesz.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego oraz otrzymać odpowiedź na pytania o produkty i usługi prezentowane na stronach Leasingujesz.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.
 6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE LEASINGUJESZ.PL
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego albo Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@leasingujesz.pl.
  3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów określonych w pkt. 7.5 Regulaminu.
  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług (w tym również Usług Elektronicznych) rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem do przedsiębiorcy, z którym konsument zawarł umowę. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z Usługodawcą może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy wskazanymi na wstępie Regulaminu.
  5. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  6. Zawarte w niniejszym punkcie 7. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności[P5] .
  2. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
  3. Usługodawca może zablokować Usługobiorcy możliwość korzystania z Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Usługobiorca będzie w stanie obsługiwać Serwis bez problemów i zakłóceń.
  5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
  6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hackerskie, katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, epidemie, rozruchy, wojny, zamieszki) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego, a w razie ich braku – jedynie do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
  8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 10. PRAWA AUTORSKIE DO LEASINGUJESZ.PL
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania, usunięcia lub zmiany świadczonych Usług Elektronicznych; zmiany danych identyfikacyjnych lub kontaktowych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Leasingujesz.pl

Chcesz wziąć leasing? Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy!

Porównaj oferty Chat z konsultantem