REGULAMIN KORZYSTANIA Z PANELU PARTNERA LEASINGUJESZ.PL

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą w zakresie polecenia produktów i usług finansowych prezentowanych w naszym serwisie internetowym udostępnianym pod adresem internetowym https://leasingujesz.pl (dalej jako: „Leasingujesz.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania ze zbioru zasobów i funkcjonalności Leasingujesz.pl, który przeznaczony został dla naszych partnerów (dalej jako: „Panel Partnera”). Niniejszy regulamin, w razie podjęcia z nami współpracy, reguluje w szczególności zasady i warunki, na jakich nastąpi korzystanie przez Państwa z Serwisu Internetowego i Panelu Partnera.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i rozpoczęcia współpracy,
Zespół Leasingujesz.pl


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Właścicielem Leasingujesz.pl jest Karol Kolasa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAROL KOLASA KARLEX wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nasypowa 5/5, 81-177 Gdynia, NIP: 5551924814, REGON: 220741654, adres poczty elektronicznej: kontakt@leasingujesz.pl oraz numer telefonu: +48 730 211 811 (dalej jako: „Usługodawca”).
  2. Regulamin oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie przedsiębiorców, dla których zawarcie i realizacja współpracy partnerskiej z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
  3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
   1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   2. KONTO PARTNERA – indywidualne konto dostępowe do Panelu Partnera zabezpieczone unikalną nazwą (loginem) i hasłem, utworzone dla Partnera przez Usługodawcę po rozpoczęciu współpracy partnerskiej.
   3. PANEL PARTNERA – zbiór zasobów i funkcjonalności w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego, przeznaczony dla Partnera, w ramach którego gromadzone są m. in. dane kontaktowe podane przez Partnera oraz informacje o jego rozliczeniach z Usługodawcą.
   4. PARTNER – (1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową (tj. niebędąca w tym wypadku konsumentem), dla której zawarcie i realizacji współpracy partnerskiej z Usługodawcą (w tym korzystanie z Panelu Partnera) posiada charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć współpracę partnerską z Usługodawcą.
   5. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Panelu Partnera.
   6. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, LEASINGUJESZ.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://leasingujesz.pl.
   7. USŁUGODAWCA – Karol Kolasa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAROL KOLASA KARLEX wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Nasypowa 5/5, 81-177 Gdynia, NIP: 5551924814, REGON: 220741654, adres poczty elektronicznej: kontakt@leasingujesz.pl oraz numer telefonu: +48 730 211 811.
 2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PANELU PARTNERA
  1. Dostęp do Panelu Partnera udzielany jest Partnerowi wyłącznie na czas trwania współpracy partnerskiej. Warunki współpracy partnerskiej i rozliczeń między Partnerem i Usługodawcą są przedmiotem odrębnej umowy. Rozwiązanie umowy o współpracy partnerskiej w jakimkolwiek trybie skutkuje zakończeniem dostępu do Panelu Partnera.
  2. Dla rozpoczęcia korzystania z Panelu Partnera wymagane jest spełnienie następujących minimalnych wymogów technicznych: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge albo Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  3. Korzystanie z Panelu Partnera wymaga zalogowania do Konta Partnera na stronie Serwisu Internetowego przy użyciu danych dostępowych otrzymanych przez Partnera od Usługodawcy.
  4. Koszty transmisji danych podczas korzystania z Panelu Partnera pokrywa Partner we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z podmiotem świadczącym dla Partnera usługi łączności internetowej.
  5. Partner ma możliwość zmiany danych dostępowych do Konta Partnera w każdej chwili po zalogowaniu do Konta.
  6. Partner ma obowiązek uzupełnienia swoich danych kontaktowych oraz rozliczeniowych w ramach Panelu Partnera, a także ich bieżącej aktualizacji w razie ich zmiany.
  7. Partner zobowiązany jest utrzymywać dane dostępowe do Konta Partnera w tajemnicy przed osobami trzecimi. Partnerowi zabrania się udostępniania Konta Partnera i Panelu Partnera osobom trzecimi, w tym poprzez najem lub użyczenie.
  8. Partner ma prawo umożliwić korzystanie z Panelu Partnera upoważnionym przez siebie osobom trzecim pozostającym z nim w relacjach zawodowych (np. wspólnicy, pracownicy, zleceniobiorcy), udzielając dostępu do Panelu Partnera w zakresie, w jakim pozostaje to w związku z realizacją podjętej współpracy partnerskiej. W takim przypadku Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania upoważnionej osoby korzystającej z Panelu Partnera jak za działania i zaniechania własne. Partner, który upoważnia inną osobę do korzystania z Panelu Partnera, obowiązany jest związać taką osobę niniejszym Regulaminem oraz dbać o przestrzeganie przez nią niniejszego Regulaminu.
  9. Partnerowi zabrania się korzystania z Panelu Partnera w innym celu i zamiarze niż realizacja warunków współpracy partnerskiej zgodnie z odrębną umową zawartą z Usługodawcą.
  10. Partnerowi zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem Panelu Partnera. Partner, korzystając z Panelu Partnera, obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji. Partner obowiązany jest korzystać z Panelu Partnera zgodnie z jego przeznaczeniem wynikających z niniejszego Regulaminu oraz odrębnej umowy o współpracy partnerskiej, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Partnerów oraz osób trzecich.
  11. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Partnera w Panelu Partnera. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Partnera przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Partnera i wstrzymania współpracy partnerskiej na czas trwania weryfikacji.
  12. Wszelkie zgłoszenia dotyczące problemów technicznych i nieprawidłowości w sposobie działania Panelu Partnera mogą być zgłaszane przez Partnera drogą elektroniczną pod adresem poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@leasingujesz.pl. Partner powinien podać swoje dane oraz przedstawić zwięźle informacje dotyczące zgłaszanego problemu technicznego lub innej nieprawidłowości. Usługodawca zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania.
 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
  1. Usługodawca udostępnia Panel Partnera w formie, w jakiej został on dostarczony i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do jego użyteczności do konkretnych zastosowań innych niż te, które wynikają wprost z niniejszego Regulaminu oraz odrębnej umowy o współpracy partnerskiej między Partnerem i Usługodawcą.
  2. Korzystanie z Panelu Partnera wiąże się ze standardowym ryzykiem występującym w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Panelu Partnera, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód albo uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Partner zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  3. Usługodawca nie ma obowiązku nadzorowania i sprawdzania treści publikowanych i wysyłanych przez Partnera w Panelu Partnera. Usługodawca przestrzega w tym zakresie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  4. Usługodawca nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
  5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Partnera, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości należnych Partnerowi prowizji z tytułu współpracy partnerskiej, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi wobec Partnera odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy o współpracy partnerskiej, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 4. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
  1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Panelu Partnera. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Panelu Partnera, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Panelu Partnera. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
  2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Panelu Partnera lub Serwisu Internetowego oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
  3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Partnerów, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Partnerów o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem..
  4. Usługodawca nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 4. Regulaminu.
 5. PRAWA AUTORSKIE DO PANELU PARTNERA I TREŚCI USŁUGODAWCY
  1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Panelu Partnera jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Panelowi Partnera obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
  2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Panel Partnera należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Partner nie ma prawa kopiować Panelu Partnera, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Partner zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Panelu Partnera, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
  4. Partner korzystający z Panelu Partnera nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Panelu Partnera. Partnerowi udzielana jest jedynie – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna, nieprzenoszalna (w tym bez prawa sublicencjonowania), ważna na całym świecie, niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Panelu Partnera w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Partnerów oraz podmiotów trzecich.
  5. Ze względu na swój charakter, informacje, treści i materiały udostępniane w ramach Panelu Partnera mogą również być traktowane jako przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Partnera z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla realizacji celów i założeń podjętej współpracy partnerskiej, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, odrębną umową o współpracy partnerskiej zawartą z Usługodawcą oraz przepisami Prawa Autorskiego. Partner nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek informacji, treści i materiałów wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Partnerowi za pośrednictwem Panelu Partnera.
  6. Jakiekolwiek licencje, udzielone Partnerowi na mocy niniejszego Regulaminu, wygasają z chwilą rozwiązania w jakimkolwiek trybie odrębnej umowy o współpracy partnerskiej zawartej przez Partnera z Usługodawcą.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zmiany Regulaminu:
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, w tym również w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   2. Zmieniony Regulamin wiąże Partnera, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia wynoszącym co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy z Usługodawcą. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Partner może zaakceptować wprowadzane zmiany (np. akceptując je po zalogowaniu do Konta Partnera) i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
   3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Partnera przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
   4. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 6.2 lit. b) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
    1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
    2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Panelu Partnera i Partnerów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
     1. W przypadkach, o których mowa pkt. 6.2 lit. d) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny; ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Prawo Autorskie; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Leasingujesz.pl

Chcesz wziąć leasing? Skontaktuj się z nami - chętnie pomożemy!

Porównaj oferty Chat z konsultantem